Thứ Bảy, ngày 14/12/2019 19:39 PM (GMT+7)
Trợ sức nông dân Gio Phong khôi phục vườn tiêu

Trợ sức nông dân Gio Phong khôi phục vườn tiêu

Nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân (ND), những nông dân tham gia dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong cải tạo...