Thứ Ba, ngày 22/10/2019 13:08 PM (GMT+7)
Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học: Syngenta biến cam kết thành hành động

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học: Syngenta biến cam kết thành hành động

Việt Nam - một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng - luôn đề cao ý nghĩa của đa dạng sinh học trong đời sống...