Thứ Ba, ngày 19/11/2019 23:12 PM (GMT+7)
Ba kỳ thi lịch sử của nền khoa bảng Việt Nam

Ba kỳ thi lịch sử của nền khoa bảng Việt Nam1

Trong suốt chiều dài lịch sử, nền khoa bảng nước ta đã chứng kiến nhiều khoa thi khác nhau. Trong đó, khoa thi vào năm 1075, 1247,...