Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 23:15 PM (GMT+7)
Hà Nội: Mới chỉ thu được hơn 5.000 tỉ tiền đấu giá quyền sử dụng đất

Hà Nội: Mới chỉ thu được hơn 5.000 tỉ tiền đấu giá quyền sử dụng đất1

Kết quả thu đấu giá quyền sử dụng đất đến nay là 5.058 tỉ đồng, đạt 31,8% kế hoạch năm 2019.