Thứ Tư, ngày 19/06/2019 00:07 AM (GMT+7)
Thực hư 10 vạn quân Tôn Quyền đại bại trước 800 kỵ binh Trương Liêu

Thực hư 10 vạn quân Tôn Quyền đại bại trước 800 kỵ binh Trương Liêu

Trận đánh thành Hợp Phì giữa 10 vạn quân Đông Ngô do Tôn Quyền thống lĩnh và quân Tào Ngụy do Trương Liêu chỉ uhy suốt một thời...