Thứ Sáu, ngày 18/01/2019 23:39 PM (GMT+7)
Thực thi VPA/FLEGT: Liên kết tạo sức mạnh

Thực thi VPA/FLEGT: Liên kết tạo sức mạnh

Để thực thi Hiệp định VPA/FLEGT, giúp doanh nghiệp (DN) thuận lợi trong sản xuất, chế biến xuất khẩu, các DN phải liên kết chặt...