Thứ Ba, ngày 23/07/2019 13:08 PM (GMT+7)
Tướng Việt được ví như Gia Cát Lượng, lấy hàng vạn tên của giặc

Tướng Việt được ví như Gia Cát Lượng, lấy hàng vạn tên của giặc

Cách lấy hàng vạn mũi tên của Nguyễn Xí được đánh giá không kém mưu của Khổng Minh dùng người rơm “mượn tên” của quân Tào trong...