Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 13:13 PM (GMT+7)
Nhóm 9x bỏ tiền túi sáng chế "máy ăn rác" cả trên cạn lẫn dưới nước

Nhóm 9x bỏ tiền túi sáng chế "máy ăn rác" cả trên cạn lẫn dưới nước2

Xuất phát từ thực tiễn môi trường biển, sông hồ, kênh rạch đang ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng bởi các loại rác thải, chàng sinh...