Thứ Ba, ngày 21/01/2020 18:28 PM (GMT+7)
Dừng đặt tên đường Alexandre de Rhodes: Một sự khiên cưỡng đầy… khiên cưỡng

Dừng đặt tên đường Alexandre de Rhodes: Một sự khiên cưỡng đầy… khiên cưỡng13

Cái tên Alexandre de Rhodes đang được nhắc đến khắp nơi, khi thành phố Đà Nẵng dự định lấy tên ông đặt cho một con đường và bị 12...