Thứ Hai, ngày 14/10/2019 22:42 PM (GMT+7)
Nạn đào hài cốt xem bói và cuộc chiến chống tà thuật của vua Gia Long

Nạn đào hài cốt xem bói và cuộc chiến chống tà thuật của vua Gia Long

Hơn 200 năm trước, do dân trí thấp, tà thuật, mê tín dị đoan khá phổ biến trong xã hội. Vua Gia Long đã có nhiều biện pháp mạnh...