Thứ Hai, ngày 17/06/2019 13:58 PM (GMT+7)
Tào Tháo lập nên đại nghiệp nhờ… HAI lần được Trời giúp

Tào Tháo lập nên đại nghiệp nhờ… HAI lần được Trời giúp

Sử gia Mao Tôn Cương từng nhận xét về Tào Tháo thế này: “Việc binh của Tôn Quyền do Đại đô đốc quyết đoán. Việc quân của Lưu Bị do...