Chủ Nhật, ngày 23/09/2018 00:31 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 09/05/2014 06:57 AM (GMT+7)

Cần đánh giá đúng sự lạc hậu, ngoại lai về văn hóa

Tại hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương Đảng khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu một số ý kiến, vấn đề có tính chất gợi mở để Ban chấp hành T.Ư và các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, quyết định.

   
Thói giả dối, bệnh thành tích gia tăng

Về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Với 5 quan điểm chỉ đạo, 14 nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp chủ yếu, nghị quyết đã bao quát ở tầm chiến lược những vấn đề rất cơ bản của sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận về văn hóa của Đảng ta, có ý nghĩa như một cương lĩnh văn hóa của thời kỳ đổi mới. Đến nay, sau hơn 15 năm thực hiện, chúng ta rất cần tổng kết lại để có những chủ trương, quyết sách tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ văn hóa, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

 can danh gia dung su lac hau, ngoai lai ve van hoa hinh anh 1
Hội nghị BCH T.Ư lần thứ 9 bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng.

Tổng Bí thư đề nghị cần tập trung thảo luận, khẳng định những kết quả, thành tựu đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại để rút kinh nghiệm. Đặc biệt cần đánh giá đúng mức tính nghiêm trọng của tình trạng lạc hậu, ngoại lai về văn hóa, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng cách mạng, những tiêu cực, tệ nạn xã hội, thói giả dối, bệnh thành tích… đang có xu hướng lan rộng.

Theo Tổng Bí thư, cần tập trung trả lời câu hỏi phải chăng trong hơn 15 năm qua, kinh tế nước ta có tăng trưởng, đời sống nhân dân được cải thiện nhưng văn hóa, đạo đức xã hội lại có nhiều biểu hiện xuống cấp, thậm chí có mặt nghiêm trọng? Nếu đúng như vậy thì nguyên nhân vì sao? Vì chủ trương, chính sách, biện pháp chưa phù hợp hay vì nhận thức, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết chưa tốt, chưa nghiêm? Vì tác động mặt trái của kinh tế thị trưởng, mở cửa hội nhập quốc tế và sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông?...

Đánh giá lại 3 khâu đột phá chiến lược

Về việc chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, thảo luận, cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các tờ trình và dự thảo Đề cương báo cáo, chẳng hạn như đánh giá việc thực hiện các chủ trương lớn, quan trọng được xác định trong văn kiện Đại hội XI và các Nghị quyết của Trung ương khóa XI (như đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, việc điều chỉnh một số mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội sau Đại hội XI); khả năng và mức độ thực hiện mục tiêu tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại?

Về quy chế bầu cử trong Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương cho ý kiến vào dự thảo quy chế, đồng thời thảo luận kỹ, tạo sự thống nhất cao về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Yêu cầu quan trọng, cơ bản nhất của quy chế bầu cử trong Đảng là phải bảo đảm mọi đảng viên thực hiện một cách nghiêm túc, đúng đắn Điều lệ Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, làm cho Đảng ta thật sự là một tổ chức cách mạng chặt chẽ, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao.

Việc nhận thức và giải quyết các vấn đề về chính sách xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chính sách, từng bước phát triển? Dự báo những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức, các nhân tố tác động trực tiếp đến sự phát triển của nước ta trong thời gian tới? Những nguy cơ Đảng ta đã từng cảnh báo đang diễn biến như thế nào? Tình hình tư tưởng, tổ chức, hoạt động của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị? Vấn đề độc lập tự chủ và mở rộng, tăng cường hội nhập quốc tế?...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị cần ban hành chỉ thị về vấn đề này. Đây là công việc hết sức quan trọng, bảo đảm thành công của đại hội Đảng bộ các cấp và góp phần cho thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cần được các đồng chí Trung ương cho ý kiến.

Trong đó có các vấn đề như mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, đặc biệt là về cơ cấu, số lượng cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ của cấp ủy tỉnh, thành phố; độ tuổi tham gia cấp ủy tỉnh, thành phố và về bầu cử cấp ủy…

Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 9 khóa XI làm việc đến ngày 14.5.2014.

Sẽ điều chỉnh, bổ sung quy chế lấy phiếu tín nhiệm


Về thực hiện quy định việc lấy phiếu tín nhiệm, theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 165 về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua một thời gian thực hiện có cơ sở để khẳng định chủ trương lấy phiếu tín nhiệm là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết, là kênh thông tin quan trọng để cấp ủy tham khảo trong đánh giá cán bộ.

Tuy nhiên đây là công việc hệ trọng, nhạy cảm, chưa từng làm, cần hết sức cẩn trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương thảo luận những mặt làm được, những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung rút kinh nghiệm. Căn cứ vào ý kiến của Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Quy định 165 để tiếp tục tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.


Đối với vấn đề tổng kết việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Quyết định của Trung ương về vấn đề này sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng xây dựng đề án trình Quốc hội xem xét có những bổ sung, sửa đổi cần thiết Luật Tổ chức chính quyền địa phương, phù hợp với những nội dung đổi mới quan trọng trong Hiến pháp 2013.


Anh Thư


Theo Anh Thư (tổng hợp) (Anh Thư (tổng hợp))
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Sáng nay (22.9), trao đổi với PV Dân Việt, một thành viên của Ban...
Trong thời gian công tác, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăng cấp...
Chủ tịch nước Trần Đại Quang được chẩn đoán mắc bệnh virus hiếm...