Thứ Hai, ngày 17/12/2018 22:25 PM (GMT+7)

Ba vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng

author Thứ Ba, ngày 27/12/2011 14:03 PM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Sáng 26.12, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành T.Ư xem xét, quyết định Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; thảo luận, cho ý kiến về Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH đất nước giai đoạn 2011- 2020.

   

Ban Chấp hành T.Ư cho ý kiến về các Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2011; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2011; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2011; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XI và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở, nêu hai đề án quan trọng để Hội nghị tập trung thảo luận, gồm: Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH đất nước giai đoạn 2011-2020; Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong ba khâu đột phá nhằm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 đã được Đại hội XI của Đảng thông qua. Lần này, Hội nghị T.Ư bàn và quyết định vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng chính là để cụ thể hóa, đưa vào cuộc sống một chủ trương rất quan trọng của Đại hội XI. Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn, rất khó, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều vùng, địa phương và cả nước; cần phải xác định rõ phạm vi, mục tiêu, yêu cầu, tư tưởng chỉ đạo thì mới có thể triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

Đề án đề cập toàn diện cả hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội, bao gồm 10 lĩnh vực : Hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng thương mại, hạ tầng thông tin, hạ tầng giáo dục - đào tạo, hạ tầng y tế, hạ tầng văn hóa, thể thao; trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực là: Hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi và hạ tầng đô thị.

Về Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, Tổng Bí thư nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng luôn là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Ban Chấp hành T.Ư đã quyết định, Hội nghị lần thứ 4 cần thảo luận, ra Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”.

Căn cứ vào nhận định trong văn kiện Đại hội XI và thực tế tình hình trong nước, thế giới có những diễn biến mới, Bộ Chính trị kiến nghị T.Ư chọn 3 vấn đề đang thực sự cấp bách, cần làm ngay, với mong muốn tạo ra được những kết quả cụ thể, rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đó là: (1) Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp T.Ư, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH và hội nhập quốc tế. (3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Theo Tổng Bí thư, những việc cần và có thể làm ngay là từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất...

Theo chương trình, hội nghị sẽ làm việc đến ngày 31.12.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã thông qua quy hoạch điều chỉnh dự...
HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho rằng thành công của đội tuyển hôm...
“Ông Park đến Việt Nam không để tán gái/nhưng ngày mai cả nước Việt...