Triển khai Nghị quyết TƯ 4 khóa 11 là hợp với lòng dân

19:46 - 12 tháng 3, 2012

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đây là Nghị quyết cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về lĩnh vực xây dựng Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Nghị quyết Trung ương 4 (NQ TƯ 4)-khóa 11 vừa ra đời đem đến một luồng sinh khí mới trong Đảng và toàn dân, bởi ý nghĩa sâu sắc trong toàn bộ nội dung Nghị quyết.

Trong lịch sử hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của mình, cho thấy Đảng cộng sản Việt Nam đã giành được từ thắng lợi nầy đến thắng lợi khác. Có được điều đó là do trong quá trình vận động, Đảng ta luôn biết thẳng thắn nhìn nhận và kiên quyết sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm để tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo của mình đánh thắng mọi kẻ thù, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của dân tộc.

Trien khai Nghi quyet  TU 4 khoa 11 la hop voi long dan
Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ngày nay, trong hòa bình, xây dựng đất nước, kẻ thù không còn ở thế trực diện như trong thời chiến tranh trước kia, nhưng những thế lực thù địch vẫn không ngừng chống phá bằng diễn biến hòa bình. Và điều đáng nói nhất, kẻ thù đáng sợ nhất đó chính là sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, đang tấn công vào một bộ phận cán bộ, Đảng viên, làm xói mòn lòng tin của dân đối với Đảng. NQ TƯ 4 ra đời đã đáp ứng được sự mong mỏi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

NQ TƯ 4 ra đời, các Đảng viên, các cán bộ lãnh đạo và nhân dân rất tâm huyết với những nội dung đặt ra về chỉnh đốn Đảng hiện nay, nhất là khâu cán bộ. Nói chuyện với cán bộ Đảng viên, Bác Hồ đã từng chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, do đó, Đảng ta muốn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; muốn làm tốt công tác tự phê bình, phê bình; muốn giáo dục chính trị tư tưởng tốt cho đảng viên thì yếu tố tiên quyết là người đứng đầu có đạo đức, có trách nhiệm mới có thể lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Cho nên trách nhiệm của người đứng đầu là vấn đề cần được đặt ra trong công tác chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, của các đoàn thể, của nhân dân là một trong những điều kiện cần để triển khai tốt NQ TƯ 4 vì chính qua công tác kiểm tra giám sát của Đảng, qua ý kiến đóng góp của nhân dân thì người cán bộ, đảng viên mới soi rọi được lại mình và như thế Đảng mới gần dân, không xa rời dân và mới phát huy vai trò giám sát của người dân một cách hiệu quả, chống lại các tiêu cực, các cám dỗ người cán bộ đảng viên. Đó cũng là một cách hữu hiệu để Cán bộ đảng viên “nghe dân nói, nói dân hiểu”, từ đó mới có thể “làm dân tin” như nguyên tắc dân vận mà Bác Hồ đã dạy.

NQ TƯ 4 đã đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân về những vấn đề cấp bách đặt ra của Đảng và cũng đề ra 4 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết. Trong đó vấn đề trọng tâm xuyên suốt đó là việc ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Muốn làm được điều này thì cần nêu cao tính gương mẫu, kiểm điểm nghiêm túc, thực hiện tự phê bình và phê bình ở các đồng chí đứng đầu các cấp ủy Đảng.

Như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng là công việc hệ trọng nhưng rất khó vì nó dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mạng của Đảng và sự tồn vong của chế độ”.

Do đó, việc triển khai NQ TƯ 4 là vấn đề cấp bách của Đảng ta hiện nay, nó phù hợp với qui luật phát triển và được sự hưởng ứng đồng tình rộng rãi không chỉ trong cán bộ đảng viên mà ngay cả trong các tầng lớp nhân dân.

Có một sự phấn chấn và quyết tâm cao trong thực hiện NQ TƯ 4-khóa 11, chắc chắn Nghị quyết này sẽ soi rọi vào thực tiễn và tìm ra những bài học kinh nghiệm quý báu để Tổ chức Đảng các cấp không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay.

Theo VOH

 

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN