Chủ đề nóng

Bảo tồn các giá trị văn hóa DTTS

  • Bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số

    Bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số

    Ưu tiên bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thế giới, di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, các di sản văn hóa tiêu biểu đặc trưng của các địa phương và các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số...