Chủ đề nóng

Nguyễn Duy Hưng rời ghế CEO SSI

  • Ông Nguyễn Duy Hưng sắp rời vị trí CEO của SSI

    Ông Nguyễn Duy Hưng sắp rời vị trí CEO của SSI

    Năm 2019 sẽ là năm cuối cùng Công ty CP Chứng khoán SSI thông qua tờ trình phê chuẩn cho Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc, từ năm 2020 Chứng khoán SSI sẽ có Tổng giám đốc mới. Theo đó, ông Nguyễn Duy Hưng sẽ không kiêm nhiệm vị trí tổng giám đốc của SSI từ năm 2020.