Nếu Lưu Bị nhất thống thiên hạ, Quan Vũ, Trương Phi còn sống sẽ được phong tước hay bị khử?

Anh Văn
Thứ bảy, 26/12/2020
Dựa vào đặc điểm tính cách của Lưu Bị, các nhà nghiên cứu lịch sử đã tìm ra đáp án cho câu hỏi này.
Bình luận
Xem thêm