Tam quốc diễn nghĩa: Người nào khiến Gia Cát Lượng luôn canh cánh lo sợ trong lòng

Anh Văn
Thứ tư, 03/02/2021
Trong tam quốc diễn nghĩa, Gia Cát Lượng nổi tiếng là nhân vật thần cơ diệu toán, liệu sự như thần. Nhưng không ngờ Khổng Minh lại luôn canh cánh lo sợ 1 người này.
Bình luận
Xem thêm