Trích đoạn Tam quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng dùng “Bát trận đồ” dạy cho Tư Mã Ý biết thế nào là binh pháp

Anh Văn
Thứ tư, 17/03/2021
Trong Tam quốc diễn nghĩa, “Bát trận đồ” của Gia Cát Lượng đã đạt đến cảnh giới tối cao, nó quy tụ đầy đủ tinh hoa nghệ thuật dụng binh của ông. Khi dùng “Bát trận đồ”, Gia Cát Lượng đã khiến Tư Mã Ý bại trận thảm hại, còn sỉ nhục Tư Mã Ý là về nhà học lại binh pháp, ôn lại chiến lược.
Bình luận
Xem thêm