Đi chùa theo truyền thống thế nào để không sa đà thành mê tín dị đoan?

Đi chùa theo truyền thống thế nào để không sa đà thành mê tín dị đoan?

Nên đi chùa theo tinh thần vô cầu, không cầu danh lợi, mà để tín tâm được thanh tịnh, mong sự an bình, nhẹ nhàng đầu óc, giải...