Bản gốc Di chúc Bác Hồ được bảo quản đặc biệt như thế nào?

Bản gốc Di chúc Bác Hồ được bảo quản đặc biệt như thế nào?

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn bản gốc do Bác viết từ ngày 10/5/1965 đến ngày 19/5/1969. Hiện nay, bản gốc Di chúc đang...