Tổng Bí thư: Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch rất thâm độc

Tổng Bí thư: Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch rất thâm độc

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hiện nay các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng...