Daniel Ellsberg: Người nguy hiểm nhất nước Mỹ (Kỳ 8)

Daniel Ellsberg: Người nguy hiểm nhất nước Mỹ (Kỳ 8)

“Báo chí phải được tự do đưa tin dù nguồn cung cấp thông tin có là ai đi nữa... Sứ mệnh của báo chí là phục vụ nhân dân, chứ không...