Kiếm tiền ở các mô hình mới

Kiếm tiền ở các mô hình mới

“Gia đình có 30 công ruộng trồng lúa. Song, cũng như bao nông dân trồng lúa trong vùng, mấy năm trở lại đây, người trồng lúa khó...