Kỷ luật cảnh cáo với CB công chức, viên chức nếu vi phạm điều này

Kỷ luật cảnh cáo với CB công chức, viên chức nếu vi phạm điều này

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị kỷ luật cảnh cáo nếu vi phạm vào một trong những điều được quy định tại Điều 25 Nghị định...