Mức phụ cấp trách nhiệm công việc của cán bộ, công chức, viên chức

Mức phụ cấp trách nhiệm công việc của cán bộ, công chức, viên chức

Mức phụ cấp trách nhiệm là khoản tiền ngoài tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức tùy theo tính chất công việc.