Thứ Hai, ngày 16/07/2018 02:05 AM (GMT+7)

Quảng Ninh: Đầu tư 2.060 tỷ đồng trong năm 2012

author Thứ Tư, ngày 29/08/2012 05:23 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình NTM của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2012 là trên 2.060 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trực tiếp cho chương trình (100% ngân sách tỉnh) là 500 tỷ đồng.

   

Theo đánh giá của Ban Xây dựng NTM Quảng Ninh, trong thời gian qua Chương trình xây dựng NTM của tỉnh được triển khai đồng bộ và hiệu quả, tạo ra những chuyển biến tích cực, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống người nông dân.

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình NTM của tỉnh trong năm 2012 là trên 2.060 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trực tiếp cho chương trình (100% ngân sách tỉnh) là 500 tỷ đồng; nguồn vốn lồng ghép thực hiện chương trình trên 276 tỷ đồng; vốn tín dụng (tính đến 31.5) là 1.244 tỷ đồng. Việc phân cấp triệt để nguồn lực cho địa phương, tỉnh chỉ quản lý tiêu chí đã tạo điều kiện cho các địa phương phát huy tính chủ động trong việc triển khai thực hiện chương trình. Cho đến nay 125/125 xã trong toàn tỉnh đã được phê duyệt đề án NTM.

Xem bình luận