Thứ Sáu, ngày 20/07/2018 13:33 PM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 04/01/2014 18:15 PM (GMT+7)

Triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

   
Nghị quyết nêu rõ các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2014 như phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Đó là: Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả; Chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; Tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn cho doanh nghiệp; Thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược gồm: Đẩy mạnh cải cách thể chế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân...

Riêng về lĩnh vực tam nông, Chính phủ yêu cầu Bộ NNPTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, sản phẩm trên địa bàn từng địa phương, vùng, cả nước gắn với thị trường trong nước và thế giới. Đồng thời, khuyến khích phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn, các khu nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng nguyên liệu hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước. Triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất, quản lý đã có hiệu quả trong thực tiễn, nhất là mô hình cánh đồng lớn.

Theo T.L (T.L)
Xem bình luận