Chủ Nhật, ngày 16/12/2018 01:20 AM (GMT+7)

Đại hội Đảng XII: Phát triển vững chắc, đổi mới toàn diện

authorHải Phong - Minh Yến Thứ Sáu, ngày 22/01/2016 06:43 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Sáng 21.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) với chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

   

Đại hội có ý nghĩa trọng đại

Đọc điễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Đại hội XII có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững ổn định môi trường khu vực và quốc tế. Đại hội XII là Đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, thể hiện bản lĩnh ý chí kiên cường của cả dân tộc; vì một đất nước công bằng, dân chủ văn minh”.

 dai hoi dang xii: phat trien vung chac, doi moi toan dien hinh anh 1

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII. Ảnh: TTXVN 

Tiếp sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt BCH T.Ư khóa XI, đọc Báo cáo của BCH T.Ư khóa XI về các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Báo cáo có tiêu đề: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Trong báo cáo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: Qua 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Bí thư đánh giá: Trong 5 năm qua, bên cạnh những thành quả quan trọng đã đạt được trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, giáo dục, an ninh quốc phòng... vẫn còn một số tồn tại như: Đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện. Một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được. Nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, y tế chậm được khắc phục. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn...

Tổng Bí thư cũng thẳng thắn nêu rõ: Bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi...

6 nhiệm vụ trọng tâm

Để khắc phục những hạn chế, bản báo cáo đã nêu bật 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các nhiệm vụ đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hai, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước... 

Bốn là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước...

Năm là, thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững.

Sáu là, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Cũng tại phiên khai mạc, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. n 

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên báo điện tử Danviet.vn).

Hỗ trợ mạnh cho dân tộc ít người

“Nếu không có sự quan tâm của Đảng, chính quyền, sự chung tay giúp đỡ của đồng bào cả nước thì có lẽ tộc người A Rem mình đã không còn. Ðảng và Chính phủ cho người dân bản A Rem mình mái nhà để ở định canh định cư. Ngoài nương, rẫy, người A Rem cũng đã biết chăn nuôi. Hiện, toàn xã đã nuôi được gần 400 con gia súc các loại. Nhiều hộ trong thôn đã mua được xe máy để đi lại phục vụ công việc. Mong rằng, tại Đại hội này, các vị lãnh đạo sẽ tiếp tục duy trì các chính sách đặc thù dành cho các dân tộc ít người, để người A Rem mình ngày một tiến lên, bắt kịp các dân tộc khác”.

(Ông Đinh Rầu - già làng người A Rem ở xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình)

Quan tâm đến giáo dục vùng cao

“Tôi  kỳ vọng Đại hội XII sẽ bầu được BCH có đủ năng lực, đủ đức và tài, đoàn kết, xây dựng Nghị quyết đưa ra được nhiều khâu đột phá để lãnh đạo đất nước phát triển toàn diện, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng đi lên. Tôi cũng mong rằng, Đại hội sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt là tạo cơ hội học tập cho các đối tượng học sinh nghèo, học sinh vùng cao, vùng sâu, vùng xa; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở những nơi còn khó khăn. Như ở chỗ chúng tôi, chẳng mong muốn gì hơn lớp học sớm có điện, có con đường và bản làng có trạm y tế để học sinh và người dân bớt khổ”.

(Cô Lê Thị Hằng - giáo viên  Trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa)

Cần tập trung xóa nghèo bền vững

“Nhờ Đảng và Nhà nước, hiện nay quê tôi thay đổi nhiều lắm rồi. Đường giao thông được đầu tư xây dựng, người dân vùng cao đi lại thuận tiện hơn, nhờ đó kinh tế phát triển, đời sống được cải thiện hơn. Tôi mong muốn Đại hội Đảng XII sẽ sáng suốt lựa chọn ra những người đủ tâm, tài, đức để gánh vác công việc chung, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Tôi cũng mong Đại hội lần này sẽ đưa vào nghị quyết nhiều chỉ tiêu phù hợp, sát với thực tế, đề ra nhiều chương trình, đề án có ý nghĩa thiết thực, tập trung vào đẩy mạnh đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhất là ở khu vực vùng cao, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo bền vững, có cuộc sống ngày càng no ấm”.

(Ông Nông Văn Lý, xã Bản Díu (Xín Mần, tỉnh Hà Giang)

                                      Lê San (ghi)

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Chỉ còn vài tiếng nữa, trận chung kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và...
Dù thời tiết không thuận lợi nhưng tại Quảng trường Lâm Viên vẫn...
Mặc dù đã 80 tuổi nhưng ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng...