Sao không quảng bá để Tây ăn Tết với Ta, đem lại lợi cho Ta?

Sao không quảng bá để Tây ăn Tết với Ta, đem lại lợi cho Ta?8

Nhập gia thì tùy tục! Yếu kém thì phải nâng cấp! Nhân viên lơ là thì siết chặt quản lý! Sao không tính chuyện làm sao quảng bá để...