ĐBQH: Chưa đánh giá đầy đủ tác động của việc bỏ lương cơ sở khi cải cách tiền lương
Có Đại biểu Quốc hội đề nghị chưa thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) tại kỳ họp này, do chưa đánh giá đầy đủ tác động của việc bỏ lương cơ sở khi cải cách tiền lương, từ đó chưa có đủ căn cứ để tính hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội...