Phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới: Khâu đột phá để  tái cơ cấu nông nghiệp

Phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới: Khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp4

Hơn 20 năm qua, bên cạnh thành tựu rất quan trọng của nông nghiệp nước nhà thì vẫn còn 4 bất cập tồn tại kéo dài và tái cơ cấu...