Chủ đề nóng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực
    Khi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản, và trong quá trình triển khai quán triệt các nội dung cốt lõi, trên mạng xã hội xuất hiện không ít các luận điệu xuyên tạc, phản động.