CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật nhằm giải thích cách Báo điện tử Dân Việt thu thập, sử dụng, chia sẻ, dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên các website và ứng dụng của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi.
Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách này và thường xuyên kiểm tra trang tin điện tử để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi có thể thực hiện theo các điều khoản của Chính sách.

1. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

1.1. Báo điện tử Dân Việt có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích sau đây:

(a) Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của Báo điện tử Dân Việt
(b) Điều chỉnh, cập nhật, bảo mật và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng mà Báo điện tử Dân Việt đang cung cấp cho bạn
(c) Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn;
(d) Đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của bạn
(e) Thông báo cho bạn về những thay đổi đối với các chính sách, khuyến mại của các sản phẩm, dịch vụ mà Báo điện tử Dân Việt đang cung cấp
(f) Đo lường, phân tích dữ liệu nội bộ và các xử lý khác để cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ/sản phẩm của Báo điện tử Dân Việt hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị (g) Ngăn chặn và phòng chống gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác
(h) Để có cơ sở thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của Báo điện tử Dân Việt, bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào. Các mục đích này có thể bao gồm việc trao đổi dữ liệu với chúng tôi và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận, giảm rủi ro về tín dụng
(i) Tuân thủ pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của Báo điện tử Dân Việt
(j) Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động vận hành của Báo điện tử Dân Việt

1.2. Báo điện tử Dân Việt sẽ yêu cầu sự cho phép của bạn trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Điều 1.1 trên, vào thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật hiện hành cho phép.

2. Các loại dữ liệu cá nhân Báo điện tử Dân Việt thu thập, xử lý

2.1. Dữ liệu cá nhân cơ bản của bạn và các cá nhân có liên quan của bạn
2.2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn và các cá nhân có liên quan của bạn
2.3. Dữ liệu liên quan đến các trang tin điện tử hoặc ứng dụng: dữ liệu kỹ thuật (như đã nêu ở trên, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với ứng dụng, dữ liệu vị trí và thông tin liên lạc kỹ thuật khác); chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng, ...
2.4. Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp.

3. Cách thức thu thập dữ liệu cá nhân

Báo điện tử Dân Việt thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn:
3.1. Đăng ký tài khoản trên website https://danviet.vn hoặc trên ứng dụng
3.2. Thanh toán mua bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào khác của Báo điện tử Dân Việt
3.3. Tham gia các cuộc thi và khảo sát của chúng tôi
3.4. Sử dụng thiết bị di động để truy cập nội dung của chúng tôi
3.5. Truy cập và tương tác với bất kỳ website và ứng dụng nào của chúng tôi
3.6. Thông qua cookie và công nghệ tương tự khác
3.7. Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email, mạng xã hội, ứng dụng của chúng tôi hoặc các công nghệ tương tự

4. Bảo mật dữ liệu cá nhân

4.1. Dữ liệu cá nhân của bạn được cam kết bảo mật tối đa theo quy định của Báo điện tử Dân Việt và quy định của pháp luật. Việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mỗi bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
4.2. Báo điện tử Dân Việt không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay chia sẻ cho bên thứ ba nào về Dữ liệu cá nhân của bạn khi không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
4.3. Báo điện tử Dân Việt sẽ tuân thủ các nguyên tắc bảo mật dữ liệu cá nhân khác theo quy định pháp luật hiện hành.
4.4. Bạn nên bảo quản thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng; bạn nên khóa, đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên các website hoặc ứng dụng của Báo điện tử Dân Việt khi không sử dụng.

5. Cookie và các công nghệ tương tự

5.1. Khi bạn sử dụng hoặc truy cập các website, ứng dụng của Báo điện tử Dân Việt, chúng tôi có thể đặt một hoặc nhiều cookie trên thiết bị của bạn. “Cookie” là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập sử dụng hoặc truy cập các website, ứng dụng, nó ghi lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của bạn và trong một số trường hợp, sở thích và thói quen sử dụng của bạn.
5.2. Báo điện tử Dân Việt có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn thông qua công nghệ cookie, theo các quy định của Điều khoản này. Chúng cũng có thể sử dụng biện pháp tiếp thị lại để phân phát quảng cáo cho những cá nhân mà Báo điện tử Dân Việt biết trước đây đã truy cập các website và ứng dụng của chúng tôi.
5.3. Trong phạm vi các bên thứ ba đã gán nội dung lên trên các website và ứng dụng của Báo điện tử Dân Việt (ví dụ: các tính năng truyền thông xã hội), các bên thứ ba đó có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: dữ liệu cookie) nếu bạn chọn tương tác với nội dung của bên thứ ba đó hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba.

6. Quyền và nghĩa vụ của bạn liên quan tới dữ liệu cá nhân

6.1. Bạn có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(a) Bạn được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
(b) Bạn được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến Báo điện tử Dân Việt, trừ trường hợp luật có quy định khác.
(c) Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bằng văn bản gửi đến Báo điện tử Dân Việt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được bạn đồng ý với chúng tôi trước khi rút lại sự đồng ý.
(d) Bạn được quyền xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến Báo điện tử Dân Việt, trừ trường hợp luật có quy định khác.
(e) Bạn được quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến Báo điện tử Dân Việt, trừ trường hợp luật có quy định khác. Việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được chúng tôi thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của bạn, với toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà bạn yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
(f) Bạn được quyền yêu cầu Báo điện tử Dân Việt cung cấp cho bản thân Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến chúng tôi, trừ trường hợp luật có quy định khác.
(g) Bạn được quyền phản đối Báo điện tử Dân Việt, Tổ Chức hoặc cá nhân dược xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Chính sách này xử lý dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến chúng tôi nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Báo điện tử Dân Việt sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.
(h) Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
(i) Bạn có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật nếu Báo điện tử Dân Việt có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
(j) Bạn có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.
(k) Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

6.2. Nghĩa vụ của bạn

(a) Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của Báo điện tử Dân Việt liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn.
(b) Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của Báo điện tử Dân Việt khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi và khi có thay đổi về các thông tin này. Chúng tôi sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của bạn căn cứ trên thông tin bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.
(c) Phối hợp với Báo điện tử Dân Việt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của bạn.
(d) Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ của Báo điện tử Dân Việt; thông báo kịp thời cho chúng tôi khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.
(e) Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.
(f) Thường xuyên cập nhật các Quy định, Chính sách của Báo điện tử Dân Việt trong từng thời kỳ được thông báo tới bạn hoặc đăng tải trên các website và hoặc các kênh giao dịch khác của Báo điện tử Dân Việt từng thời kỳ
(g) Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
(h) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

7. Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân

Trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách này hoặc các vấn đề liên quan đến quyền của chủ thể dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể sử dụng các hình thức liên hệ nêu sau:
Gửi Email về Báo điện tử Dân Việt theo địa chỉ: toasoan@danviet.vn

8. Điều khoản chung

8.1. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Bạn hiểu và đồng ý rằng, Chính sách này có thể được sửa đổi theo từng thời điểm và được đăng tải ở đây. Những thay đổi và thời điểm có hiệu lực sẽ được cập nhật và công bố tại Chính sách bảo mật của Báo điện tử Dân Việt. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi sửa đổi, bổ sung đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.
8.2. Bạn đã biết rõ và đồng ý bản Chính sách này cũng là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/NĐ-CP/2023 và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời điểm trước khi Báo điện tử Dân Việt tiến hành Xử lý dữ liệu cá nhân. Theo đó, Báo điện tử Dân Việt không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nào khác nằm mục đích thông báo việc Xử lý dữ liệu cá nhân cho bạn.
8.3. Bạn cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chính sách này. Các vấn đề chưa được quy định, các bên thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các sửa đổi, bổ sung Chính sách này được Báo điện tử Dân Việt thông báo cho bạn trong từng thời điểm.
8.4. Bạn có thể thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên bất kỳ các website, ứng dụng hoặc thiết bị nào có thể liên kết đến các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của các đối tác, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc các bên thứ ba khác. Báo điện tử Dân Việt không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các website hoặc dịch vụ của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm và/hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động được sử dụng bởi các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ bất kỳ website, ứng dụng hoặc thiết bị nào.
8.5. Chính sách này được giao kết trên cơ sở thiện chí giữa Báo điện tử Dân Việt và bạn. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các bên sẽ chủ động giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trang này mô tả các điều khoản và quy định việc bạn sử dụng một số sản phẩm hoặc dịch vụ của Báo điện tử Dân Việt, bao gồm: danviet.vn và ứng dụng được cung cấp bởi Báo điện tử Dân Việt.

Với việc truy cập vào các website hay ứng dụng, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng được nêu dưới đây. Nếu không đồng ý với các điều khoản này, bạn không nên truy cập vào các website hay ứng dụng.

1. Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật nhằm giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ, dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên các website và ứng dụng của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi. Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào về bạn dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc tương tự mà bạn có thể được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng được.

2. Bản quyền và thương hiệu

Mọi hành vi sao chép, truyền tải, phân phối, xuất bản… bất kỳ thông tin, dữ liệu nào thuộc Báo điện tử Dân Việt vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức hoặc gây ảnh hưởng, tác động xấu tới hoạt động, uy tín của chúng tôi mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản là xâm phạm quyền sở hữu của Báo điện tử Dân Việt. Báo điện tử Dân Việt có quyền yêu cầu bạn chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

3. Liên kết

Các dịch vụ chứa các liên kết đến các website, tài nguyên và quảng cáo của bên thứ ba (gọi chung là “Nội dung được liên kết”). Báo điện tử Dân Việt không kiểm soát, xác nhận, tài trợ, đề nghị hoặc chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung được liên kết này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính khả dụng hay rủi ro khi truy cập của các tài nguyên bên ngoài này hoặc nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của chúng, bạn nên tuân thủ các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của các website chứa Nội dung được liên kết đó.

4. Nội dung người dùng

Mọi thông tin mà bạn gửi đến chúng tôi như bài viết, bình luận hoặc bất kỳ nội dung nào đồng nghĩa với việc bạn cho phép chúng tôi sử dụng chúng vô điều kiện, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng hoàn toàn, vĩnh viễn trên toàn thế giới để sử dụng, xuất bản và/hoặc truyền tải; đồng thời cho phép các bên thứ ba sử dụng, xuất bản và/hoặc truyền tải nội dung của bạn ở bất kỳ định dạng nào và trên bất kỳ nền tảng nào, hiện đã biết hoặc sau này được phát minh.
Chúng tôi hoặc các bên thứ ba được ủy quyền có thể chỉnh sửa hoặc từ chối xuất bản nội dung của bạn theo quyết định riêng của chúng tôi hoặc của họ. Chúng tôi có thể xóa nội dung của bạn bất kỳ lúc nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào do bạn gửi và được chúng tôi hoặc bên thứ ba được ủy quyền xuất bản.

5. Sửa đổi hoặc chấm dứt các điều khoản sử dụng

Báo điện tử Dân Việt có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và/hoặc cắt bỏ một phần các quy định này, đồng thời có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ của các website và ứng dụng của Báo điện tử Dân Việt mà không có nghĩa vụ phải báo trước cho bạn. Việc truy cập của bạn vào các website và ứng dụng sau khi việc sửa đổi được cập nhật sẽ được coi là sự đồng ý của bạn với các điều khoản sử dụng sửa đổi. Vui lòng thường xuyên xem lại những điều khoản sử dụng để cập nhật những thay đổi.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: toasoan@danviet.vn