Chủ đề nóng

Kinh tế

  • Phẩm chất hàng đầu của người trí thức là yêu tự do và tôn trọng chân lý

    Phẩm chất hàng đầu của người trí thức là yêu tự do và tôn trọng chân lý

    Điều gì khiến một trí thức độc lập chế độ cũ đem hết sức mình cống hiến cho công cuộc cải cách kinh tế của đất nước sau giải phóng? Đó là vì ông nghe theo tiếng gọi của trái tim, tin vào vị lãnh đạo sáng suốt thời bấy giờ là ông Sáu Dân (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt), người đứng ra tụ họp nhân sĩ Sài Gòn đồng lòng giúp cải vận nước.