Chủ đề nóng

Kinh tế

  • Chuyên gia: "Cứu doanh nghiệp không ai bằng chính doanh nghiệp"
    Diễn đàn “Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững” nhằm phản ảnh bức tranh về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và phát triển bền vững doanh nghiệp. Qua đó nâng cao được năng lực cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ - tự cường của nền kinh tế.