Trích đoạn Tam quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng dùng tiếng đàn đuổi 20 vạn binh Tư Mã Ý

Anh Văn (T.H)
Thứ hai, 01/03/2021
Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, Gia Cát Lượng một mình gảy đàn đuổi Tư Mã Ý cùng với 20 vạn hùng binh. Trận chiến qua tiếng đàn này được người sau lưu truyền là “Không thành kế”.
Bình luận
Xem thêm