Chủ đề nóng

90 năm T.Ư Hội NDVN

  • Video: Tự hào 90 năm Hội Nông dân Việt Nam

    Video: Tự hào 90 năm Hội Nông dân Việt Nam

    Trải qua 90 năm thành lập, Hội Nông dân Việt Nam - tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn của giai cấp nông dân đã góp phần không nhỏ làm nên những thành tựu tự hào của Cách mạng Việt Nam, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.