Chủ đề nóng

bảo vệ lao động

  • G20 hợp tác hỗ trợ, bảo vệ lao động

    G20 hợp tác hỗ trợ, bảo vệ lao động

    Dịch Covid-19 đã tạo ra những thách thức trong việc phát triển kinh tế - xã hội với hầu hết các quốc gia. Điều này đặt ra yêu cầu cần phải có những điều chỉnh hệ thống bảo trợ xã hội, tạo việc làm nhiều hơn... cho lao động.