Chủ đề nóng

chung tay bảo vệ rừng

  • Quảng Nam chung tay bảo vệ rừng

    Quảng Nam chung tay bảo vệ rừng

    Thực hiện Quyết định số 2468 của UBND tỉnh Quảng Nam, đến nay công tác sắp xếp, kiện toàn, chuyển giao các ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ, đặc dụng trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành. Việc sắp xếp này nhằm giúp công tác bảo vệ rừng được tốt hơn và quản lý chặt chẽ từ địa phương cơ sở.