Chủ đề nóng

Hào Anh tại ngoại

  • Gia đình bảo lãnh cho Hào Anh tại ngoại

    Gia đình bảo lãnh cho Hào Anh tại ngoại

    Sau một tháng ra Đà Nẵng giám định tâm thần, Hào Anh sắp trở lại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) và người thân làm thủ tục bảo lãnh cho Hào Anh tại ngoại.