Chủ đề nóng

hưởng chế độ ốm đau

  • Quy định về chế độ, quyền lợi được hưởng khi bị ốm đau

    Quy định về chế độ, quyền lợi được hưởng khi bị ốm đau

    Khi bị ốm đau người lao động sẽ được hưởng chế độ và quyền lợi theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Tuy nhiên nhiều người lao động không biết và thường không quan tâm đến việc này dù đây là những quyền lợi rất ý nghĩa dành cho người lao động.