Chủ đề nóng

phụ nữ trong cuộc đời Tống Giang

  • Không màng nữ sắc, Tống Giang là kẻ… yếu sinh lý?

    Không màng nữ sắc, Tống Giang là kẻ… yếu sinh lý?

    108 anh hùng Lương Sơn Bạc, trừ Cố Đại Tẩu, Tôn Nhị Nương, Hỗ Tam Nương, 105 đầu lĩnh còn lại là nam giới. Trong nhóm nam nhi hảo hán này, có những kẻ thực sự háo sắc như Vương Anh, Chu Thông, Đổng Bình; có những người đưa cả vợ con lên Lương Sơn nhập bọn như Hoa Vinh, Từ Ninh, Lý Ứng…; lại có những đầu lĩnh trước khi tới “Bến nước” đã ra tay xử vợ lăng loàn như Lư Tuấn Nghĩa, Dương Hùng; cũng chẳng thiếu những cái tên giết đàn bà như ngóe cỡ Võ Tòng, Lý Quỳ, Trương Thuận. Lại có kẻ gặp họa vì… phụ nữ như Lỗ Trí Thâm, Lâm Xung, Lôi Hoành, Sử Tiến.