Chủ đề nóng

vận động 3 sạch

  • Người dân Phúc Thọ thi đua thực hiện “3 sạch”

    Người dân Phúc Thọ thi đua thực hiện “3 sạch”

    Cuộc vận động “3 sạch” (nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp) sạch do huyện Phúc Thọ phát động từ đầu tháng 6.2017 được đánh giá là giải pháp hiệu quả góp phần xây dựng NTM bền vững.