Chủ đề nóng

vốn vay htx

  • Canada đã triển khai bảo hiểm nông nghiệp như thế nào?

    Canada đã triển khai bảo hiểm nông nghiệp như thế nào?

    Thông qua các hình thức tiếp cận vốn vay và áp dụng linh hoạt các gói bảo hiểm nông nghiệp, nông dân và HTX nông nghiệp Canada đã hạn chế được rất nhiều rủi ro trong sản xuất để đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế.