Chủ đề nóng

Bí thư T.Ư Đảng

  • 10 năm Nghị quyết tam nông: Gỡ "điểm liệt" về đất đai, thị trường

    10 năm Nghị quyết tam nông: Gỡ "điểm liệt" về đất đai, thị trường

    Ngày 5.8.2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là tam nông). Đến nay, có thể nói Nghị quyết 26 đã làm thay đổi bộ mặt tam nông, tạo nền tảng vững chắc để bước sang giai đoạn phát triển mới.