Chủ đề nóng

cơ chế chính sách đặc thù

  • Bí thư Nhân và quyết sách đột phá để phát triển TP.HCM (*)

    Bí thư Nhân và quyết sách đột phá để phát triển TP.HCM (*)

    Ngày 24.11.2017, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ rất cao. Đây là sự tin cậy của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân cả nước đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP mang tên Bác, yêu cầu TP phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước.