Chủ đề nóng

điều đặc biệt ở đại hội XIII

  • Đại hội XIII của Đảng và điều đặc biệt chưa từng có

    Đại hội XIII của Đảng và điều đặc biệt chưa từng có

    Đại hội XIII của Đảng đã bế mạc ngày 1/2, kết quả của Đại hội như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh "thành công rất tốt đẹp". Bên cạnh sự rất thành công thì Đại hội cũng có những điều đặc biệt.