Chủ đề nóng

khoản lãi dự kiến

  • Dấu chấm hỏi về khoản lãi dự thu

    Dấu chấm hỏi về khoản lãi dự thu

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng (NH) đánh giá và thoái các khoản lãi dự thu theo quy định (phù hợp với thực trạng các khoản nợ, phản ánh đúng kết quả kinh doanh). Song nhiều NH cho rằng, “việc thoái lãi dự thu sẽ cần nhiều thời gian, nếu làm ngay sẽ ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận”!