Chủ đề nóng

lao động sáng tạo

  • Xí nghiệp NPK 2 nỗ lực sản xuất, mỗi ngày làm ra 650 tấn phân bón Lâm Thao

    Xí nghiệp NPK 2 nỗ lực sản xuất, mỗi ngày làm ra 650 tấn phân bón Lâm Thao

    Cùng với các đơn vị trong toàn Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ra sức thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Xí nghiệp NPK2 đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, nhờ đó đã đạt nhiều thành tích đáng kể về mọi mặt.