Chủ đề nóng

Mường Tè giữ rừng

  • Người dân Mường Tè giữ rừng như báu vật

    Người dân Mường Tè giữ rừng như báu vật

    Năm 2010, tỷ lệ che phủ rừng ở huyện Mường Tè (Lai Châu) đạt 50%, đến năm 2016 đã tăng lên 62%, trở thành địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất nước. Đây là kết quả đáng mừng từ việc thực hiện chính sách khoanh nuôi, bảo vệ rừng ở Mường Tè.